lørdag 6. mars 2021

Noe så kjedelig som disiplin

Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er villig, men kroppen er svak. (Matteus 26,41) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Matteus 26-28

Dagens vers avslutter med "kroppen er svak". Betydningen forklares enklest ved å sitere hva et par eldre bibeloversettelser sier: "menneskenaturen er svak" og "kjødet er skrøpelig". 

Har du hatt gode intensjoner og fine idéer som aldri er blitt realisert? Jeg har! Noen vidløftige drømmer er det kanskje like greit at aldri realiseres, men det finnes gode ting som er viktige og som burde vært gjort, både for egen del og ikke minst for et medmenneske. Det var en lærer som sa til meg at "Gud trenger ikke din helliggjørelse, dine medmennesker gjør."

De gjerninger som Gud kaller til krever noe så kjedelig som disiplin. Jeg ønsker å nå et mål, men for å komme ditt må jeg ofre noe for å fokusere på det som leder til målet. Å ofre og forsake er ikke alltid så enkelt, det er ikke lystbetont, det er ikke gøy, det kan koste mye, men er nødvendig for å nå et mål. 

Paulus sammenligner det kristne livet med en idrettskonkurranse: Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne en som aldri visner. (1. Korinterbrev 9,24-25) Bibel 2011 

Dikteren sier:
Alle skal vi høste det som her vi sår.
Om vi sår i Ånden, godt vi høste får.
Den som sår i kjødet, derav vente må
kun forderv å høste, ordet sier så.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 6)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å løpe slik at jeg vinner. Amen!

fredag 5. mars 2021

Guds arm

Herren viser sin hellige arm for øynene på alle folkeslag. Hele jorden får se frelsen fra vår Gud. (Jesaja 52,10) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jesaja 51-55

I Bibelen er Guds arm forbundet med styrke og makt. Den allmektige er i stand til å frelse alle som ber ham!

Dikteren proklamerer:
Gud er mektig til å frelse syndere fra evig død. 
Gud er mektig til å hjelpe hver en sjel som er i nød. 
Gud er mektig oss forsvare, han i nåde til oss ser. 
Gud er mektig å besvare hver en bønn vi til ham ber.
(Ernst W. Gregersen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 170)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du er sterk nok til å frelse og hjelpe alle som roper til deg. Amen!

torsdag 4. mars 2021

Rene hender

Den rettferdige holder fast på sin vei, for rene hender gir større styrke. (Job 17,9) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 17-18

Det siste året er vi gang på gang blitt minnet om betydningen av å ha rene hender. Jeg har ikke pålitelig statistikk, men folk snakker om at de har vært mindre forkjølet og at influensaen har uteblitt det siste året. En lege skrev en kronikk hvor hun mente at det har direkte sammenheng med at vi er blitt flinkere til å holde hendene rene.

Rene hender i Bibelen dreier seg om å leve rett, i gudsfrykt og hellighet. Man lever som man forkynner. Man er hel i sin ferd. Den som lever i harmoni med sine idealer tåler mer motgang og motstand. Dessuten regner vi med at Gud også vil gi styrke når hjertet er helt med ham.

Dikteren sier:
Når Åndens ild på hjertets alter brenner,
når sjel og sinn er satt i hellig brann,
når vi mot Herren løfter rene hender,
just da sitt verk ved oss han fremme kan.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 472)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg til å leve som jeg lærer. Amen!

onsdag 3. mars 2021

Gudsfrykt

Herren taler fortrolig med dem som frykter ham, han gjør dem kjent med sin pakt. (Salme 25,14) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 24-26

Jeg har som regel fått negative tilbakemeldinger når jeg har postet noe på sosiale medier om gudsfrykt. Noen er raske til å irettesette meg med å sitere Jesu ord "Frykt ikke!" Det er trist at kunnskapen er så liten om et så viktig tema.

Guds storhet, herlighet og hellighet inngir respekt og ærefrykt. Gudsfrykt er respekt og ærefrykt, ja mer enn det. Ikke noe menneske er på nivå med Gud. Har vi respekt for mennesker på grunn av deres stilling eller rang så må vi ha det enda mer for Gud, den allmektige som er skaperen av alle ting.

Den som har dyp gudsfrykt har nær forbindelse med Herren. For jo bedre jeg kjenner ham, jo mer respekt og ærefrykt får jeg for ham.

Dikteren vitner:
Den sjel hvor tro og gudsfrykt bor,
den arve skal hans rike,
en evig fred får hver som tror,
Gud skal ham ikke svike.
Han deres rette forsvar er,
sin pakt han viser hver især,
den Helligånd dem skjenker.
(Andreas Knøpken, 1527)

BØNN:  Kjære Jesus. Gi meg å frykte og elske deg alene. Amen!

tirsdag 2. mars 2021

Spør Gud om råd!

Da dro alle israelittene, hele hæren, opp og kom til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt og fastet hele dagen, helt til om kvelden. De bar fram brennoffer og fredsoffer for Herren. Og israelittene rådspurte Herren, for den gangen sto Guds paktkiste der, (Dommerne 20,26-27) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Dommerne 17-21

Jeg har møtt kristne mennesker som har gått økonomisk konkurs og de spør gjerne, som mange mennesker i nød gjør, om hvor Gud er. Hvorfor tillot Gud dette? Investeringen de gjorde hadde slått feil. Nå vil jeg ikke sparke noen som ligger nede, men jeg tror det er gyldig å spørre om de rådspurte Gud før den store investeringen? 

Også i andre livssituasjoner er det viktig å rådspørre Gud. Er det virkelig han som oppfordrer meg til "et steg i tro" eller kommer det fra en annen kilde? Blir jeg manipulert av andre som har sin egen agenda? Jesus vil hjelpe meg, når jeg søker ham.

Dikteren vitner:
Selv han alle dager nær vil være,
han vil stå meg bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som vet for alle sorger råd.
Han bevarer alle sine kjære,
denne omsorg har han tatt på seg.
«Som din dag, så skal din styrke være»,
dette løfte har han gitt til meg.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 13)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du står meg bi med råd og dåd. Amen!

mandag 1. mars 2021

Bønnealteret

Da sa Jakob til sitt hus og til alle dem som var med ham: "Få bort de fremmede gudene som finnes hos dere, rens dere og skift klær! Vi skal bryte opp og dra til Betel! Der vil jeg bygge et alter for Gud, han som svarte meg den dagen jeg var i nød, og som var med meg på veien." (1. Mosebok 35,2-3) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 32-35

Når jeg ønsker å reise et bønnealter i mitt liv, er det nødvendig at jeg rydder bort alt som vil binde, forstyrre og konkurrere om min oppmerksomhet. Jeg trenger å bli renset og jeg trenger å fjerne det som Gud ikke har behag i. Dette skjer ved at jeg starter med å be. Da vil jeg etter hvert erfare hva som kommer i veien for meg og dessuten vil Gud veilede meg når jeg ber.

Dikteren ber:
Tilgi oss våre synder og bøy vårt hårde sinn,
til hellighet skap lengsel og dra oss til deg inn.
Tenn Åndens ild i hjertet og fyll oss med deg selv,
så vi kan glad deg tjene til livets siste kveld.
(David. Welander, Frelsesarmeens Sangbok nr. 261)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du hjelper meg i min bønn. Amen!

søndag 28. februar 2021

Ord som hører Ånden til

Om dette taler vi med ord som Ånden har lært oss, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss. Det åndelige tolker vi med ord som hører Ånden til. (1. Korinterbrev 2,13) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 1-2

Det fantes en ordbruk og begrepsbruk i kristne kretser som ble kalt Kanaan-språk, noen grupper bruker det fortsatt. Kanaan-språket er eller var, etter min mening, en salig blanding av gammeldags bibelspråk, sangtekster og teologiske begreper. Mange har i de siste ti-årene vært opptatt av å fjerne Kanaan-språket fordi vi må snakke så moderne mennesker forstår. Mye av den utviklingen er positiv. Det norske språket er i stadig utvikling og det er derfor nødvendig å oppdatere både bibelspråket, sangtekstene m.m. slik at det gir mening i dag. Men i vår iver etter å bli forstått av verden har vi også kastet ut en del teologiske begreper som er helt nødvendig for å forstå troen: synd, nåde, lov, evangelium, rettferdiggjørelse, helliggjørelse. Uten forståelse for disse ordene og begrepene blir det vanskelig å fatte hvorfor jeg trenger Jesus.

Alle fagfelt har sitt eget språk. Da jeg skulle lære regnskap måtte jeg lære meg nye begreper som debet og kredit. Da jeg skulle ta i bruk en datamaskin måtte jeg forholde meg til mange nye begreper. Idretten har et eget språk. Helsevesenet har et eget språk. Ja, til og med i strikkeverdenen finnes begreper som ikke gir god mening for den som står utenfor: rett, vrang, maske og felle. Disse ordene har én mening når vi snakker om strikking og betyr noe helt annet i andre sammenhenger.

Som kristen trenger jeg noen solide bibelske og teologiske begreper for å snakke om min tro. I tillegg trenger jeg Guds Ånd for å forstå dybdene i det Gud gjør for meg.

Dikteren ber:
Helligånd, du livets kilde, 
guddomsmakt så høy og mild,  
å, at du meg fylle ville, 
døpe meg med Åndens ild. 
Rens du meg, rens du meg,
ved et  kraftens ord fra deg.
(Elisabeth Codner, Frelsesarmeens Sangbok nr. 217)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du hjelper meg å finne de rette ordene. Amen!