onsdag 25. november 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 137-139

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 137 Salme 137 Salme 137 Salme 137
Salme 138 Salme 138 Salme 138 Salme 138
Salme 139 Salme 139 Salme 139 Salme 139


Utvalgt andakt

Bakfra og forfra omgir du meg. Salme 139,5

Hvor du kan være trygg da!

Bakfra. Du vet litt om hvorledes onde minner kan dømme og anklage. De forfølger deg som mørke skygger. Av og til er du redd at de skal velte over deg som en stor, tung stein og knuse deg.

Bakfra har han omsluttet deg. Mellom deg og din fortid står Jesus. Den dag du bekjente din synd for Gud og ba ham om nåde, stilte han seg som et skjold mellom deg og din fortid. Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus.

Og forfra. Du ser framover. Bekymringene siger inn over deg. Hvordan mon det skal gå deg og dine? Skal du bli bevart, kan du klare å være tro til enden? Vil det holde, vil du kunne håpe på at det verk som han har begynt i deg, skal kunne fullføres?

Forfra har han omsluttet deg. Alt hva der skal møte deg, skal først møte ham. Han går foran. Bak ham går du.

Hvor trygg du blir da. Bakfra og forfra omgir han deg. Du lever i den høyestes skjul.

H. E. Wisløff
"Stille stunder på veien hjem"
Lutherstiftelsen, 1968

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 137
Salme 138
Salme 139


tirsdag 24. november 2020

Dagens bibellesning: Esra 6-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Esra 6 Esra 6 Esra 6 Esra 6
Esra 7 Esra 7 Esra 7 Esra 7
Esra 8 Esra 8 Esra 8 Esra 8
Esra 9 Esra 9 Esra 9 Esra 9
Esra 10 Esra 10 Esra 10 Esra 10


Utvalgt andakt

Men, vår Gud! Hva skal vi si etter dette? For vi har forlatt dine bud. Esr 9,10

Da Israel vendte tilbake fra fangenskapet i Babel, var det ikke bare ytre motstand som gjorde gjenoppbyggingen vanskelig. Vi leser også om åndelig likegyldighet og forfall som preget en stor del av folket.

Folk var mest opptatt av å sikre seg selv hus og eiendom, og tenkte lite på at dette også var noe som kom fra Herren, og at det å eie Herrens velsignelse er det viktigste av alt. Å gi av sine midler til Herrens sak, hadde de lite syn for. Det var lite av den erkjennelse som David en gang ga uttrykk for i en bønn til Gud: «Fra deg kommer det alt sammen, og av det som din hånd har gitt oss, har vi gitt deg» (1 Krøn 29,14).

Den åndelige likegyldighet førte også til åndelig og moralsk forfall. Folk tok det ikke så nøye med forholdet til avgudsdyrkelse, og for å skaffe seg selv fordeler gikk de ikke av veien for å undertrykke de fattige.

Profetene Haggai og Sakarias påpekte det som var galt, og oppmuntret folket til å tjene Herren. Men få år etterpå var utroskapen mot Gud blitt minst like stor.

Da Esra kom til Jerusalem og så hvordan det sto til, ble han grepet av stor sorg. Så gikk han i forbønn for folket. Han kjente seg skamfull over at de som skulle være Guds eget folk, brydde seg så lite om Herrens bud. Han mintes hvordan Gud hadde vist dem sin nåde, selv om de ikke hadde fortjent det. Nå hadde de på nytt begynt å gå sine egne veier og øke sin syndeskyld.

Det vitnesbyrdet som Esra brakte ved sin forbønn, førte til vekkelse, til bot og omvendelse for mange. Også vår forbønn skulle ha som sitt viktigste innhold at Gud må gi omvendelse til livet.

Guttorm Raen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Esra 6
Esra 7
Esra 8
Esra 9
Esra 10


mandag 23. november 2020

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 16-19

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16 5 Mosebok 16
5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17 5 Mosebok 17
5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18 5 Mosebok 18
5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19 5 Mosebok 19


Utvalgt andakt

En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham. 5 Mos 18,18

I Israel var det på Jesu tid en forventning om at denne profetien skulle gå i oppfyllelse. Mennesker i Israel undret seg først over om døperen Johannes kunne være profeten (Joh. 1,21). Senere slo noen fast at det var Jesus (Joh 6,14 og 7,40).

Jesus er profeten som Herren skulle oppreise av folkets midte (Apg 3,20–22). Han er en profet likesom Moses. Selv om Moses var et syndig menneske, og hans nidkjærhet ikke fri for kjødelig bismak, er han på flere måter forbilde på Jesus. Allerede hans utfrielse fra døden som barn, minner om Jesu flukt fra kong Herodes.

Men Moses er først og fremst mellommannen. Loven ble gitt ved engler, formidlet ved en mellommann, sier Gal 3,19. Han stod mellom Gud og folket både i ord og gjerning. Da Gud møtte Moses i tornebusken, sa han: "Gå av sted! Jeg sender deg til Farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt" (2 Mos 3,10). Moses stod også i Herrens fortrolige råd på en enestående måte: "Munn til munn taler jeg med ham, klart og ikke i gåter. Og han skuer Herrens skikkelse" (4 Mos 12,8). Slik viser Moses seg som Guds representant overfor folket.

Men Moses viser seg også som folkets representant. Gang på gang går han i forbønn for et hårdnakket og gjenstridig folk. Han ber om nåde for dem. Ja, han er villig å dø for folkets skyld. En gang sier han også at han er villig til å la navnet sitt stryke fra livets bok om bare hans folk kunne frelses (2 Mos 32,32).

Moses kunne ikke frelse folket, om han gjerne ville. Jesus kunne! Ja, han har gjort det. Se derfor på Moses som forbilde på Jesus. Jesus er dette til fullkommenhet. Og det var han for deg!

"For det er en Gud, og en mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som gav seg selv som en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid" (1 Tim 2,5–6).

Finn-Widar Knutzen
"I lys av Ordet"
Stiftelsen På Bibelens Grunn, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 16
5 Mosebok 17
5 Mosebok 18
5 Mosebok 19


søndag 22. november 2020

Dagens bibellesning: 2 Peter 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

2 Peter 1 2 Peter 1 2 Peter 1 2 Peter 1
2 Peter 2 2 Peter 2 2 Peter 2 2 Peter 2
2 Peter 3 2 Peter 3 2 Peter 3 2 Peter 3


Utvalgt kommentar

2 Peters brev

Forfatter: Peter

Datering: ca 64 e. Kr.

Innhold
Peter skrev dette andre brevet til menigheten i alminnelighet, ikke til spesielle menigheter i den øvre delen av Lille-Asia. Enkelte teologer har satt spørsmålstegn ved om Peter virkelig skrev dette brevet, men det er ingen avgjørende grunner til å tvile på at han var forfatteren.

Teologiske emner
Dette korte brevet har tre grunntemaer. For det første ville Peter oppmuntre de troende i deres kristenliv. Guds guddommelige kraft har sørget for at vi har alt vi trenger for å leve for ham, men det er opp til oss å gjøre oss bruk av denne kraften. Peter sier at vi har fått del i guddommelig natur (1,4). Det kan bety at det var dette Paulus siktet til da han sa at de kristne var Kristi legeme og forenet med ham. Den konkrete måten å gjøre seg bruk av Guds kraft på, er ved å leve etter åndelige prinsipper med tro, kunnskap, selvkontroll, fasthet, gudsfrykt, broderkjærlighet og kjærlighet til alle. Når disse egenskapene finnes hos oss, viser det at kallet og utvelgelsen er virkelig.

Et annet tema i brevet er beskrivelsen av dem som forkaster evangeliet. De blir omtalt på en lite flatterende måte (2,1-22). Peter benytter seg muligens av polemisk materiale som var mer eller mindre tradisjonelt på den tiden, for vi møter de samme uttrykkene i omtrent samme form i Judas brev.

Et tredje tema gjelder Jesu annet komme. Noen begynte å gå trett av å vente, og de ble spottet av de vantro. Peter ville forsikre sine venner om at Jesus kommer igjen, og da skal han sette alt i rette skikk. Den gamle verden skal oppløses og erstattes av en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor.

Presentasjon
1. Kristuslivet 1,1-21
2. Ugudelighet 2,1-22
3. Jesu Kristi sikre gjenkomst 3,1-18

Walter A. Elwell
"Bibelguiden"
REX Forlag, 1997

Studiespørsmål

av Phil Layton:
2 Peter 1
2 Peter 2
2 Peter 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
2 Peter 1
2 Peter 2
2 Peter 3

lørdag 21. november 2020

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 17-18

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17 Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18 Apostlenes gjerninger 18


Utvalgt andakt

Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas av sted til Berøa. Da de kom dit, gikk de til jødenes synagoge. Og disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika. De tok imot Ordet med all godvilje, og gransket hver dag i Skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. Apostelgjerningene 17,10-11

Dagens bibelvers antyder at jødene i Tessalonika ikke var så åpne for Paulus og Silas sin forkynnelse om Jesu oppstandelse, men i Berøa var jødene mer vidsynte som det står i en svensk bibeloversettelse. Denne vidsyntheten bestod for det første av åpenhet. De lyttet virkelig til det Paulus og Silas hadde å si. For det andre undersøkte de selv om det de reisende predikantene sa, stemte med det de før hadde lært og det som stod i Skriften.

Denne holdningen trenger vi også i dag. Det finnes mange ulike lærer som går under navnet kristen tro. Vi kan ikke sette vår lit til og svelge all forkynnelse som vi hører. Vi skal absolutt lytte med et åpent sinn til det som sies i ulike gudstjenester, men hver eneste kristen må selv ta ansvar for å prøve om det som forkynnes stemmer med Bibelens samlede budskap. Vi må opparbeide en slik fortrolighet med Bibelteksten at vi ut fra den kunnskapen og det indre vitnesbyrdet i vår ånd, kan avgjøre om den læren vi lytter til er sann eller falsk. Det er det som er blitt sagt som skal bedømmes, ikke personen som sa det.

BØNN
Jesus, jeg vil lære av folket i Berøa som tok ansvar for det de hørte. Hjelp meg til ikke ukritisk å svelge enhver forkynnelse, men prøve den på Ditt ord.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 17
Apostlenes gjerninger 18

fredag 20. november 2020

Dagens bibellesning: Sakarja 8-14

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Sakarja 8 Sakarja 8 Sakarja 8 Sakarja 8
Sakarja 9 Sakarja 9 Sakarja 9 Sakarja 9
Sakarja 10 Sakarja 10 Sakarja 10 Sakarja 10
Sakarja 11 Sakarja 11 Sakarja 11 Sakarja 11
Sakarja 12 Sakarja 12 Sakarja 12 Sakarja 12
Sakarja 13 Sakarja 13 Sakarja 13 Sakarja 13
Sakarja 14 Sakarja 14 Sakarja 14 Sakarja 14


Utvalgt kommentar

Fryd deg stort, Sions datter! Bryt ut i jubel, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til deg. Han er rettferdig og kommer med frelse, ydmyk og ridende på et esel, en eselfole. Sak 9,9

I Matteus 21,2-7 står det: "Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to av disiplene av sted. Og han sa til dem: "Gå inn i landsbyen rett foran dere, og straks skal dere finne et esel som er bundet og en eselfole sammen med det. Løs dem og før dem til meg! Og hvis noen sier noe til dere, skal dere svare: "Herren har bruk for dem." Og straks skal han sende dem med." Alt dette skjedde for at det skulle gå i oppfyllelse som var talt ved profeten, når han sier: "Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk og ridende på et esel og en eselfole, lastedyrets fole." Så gikk disiplene av sted og gjorde som Jesus hadde befalt dem. De kom med eslet og eselfolen, la klærne sine på dem og satte ham på dem"

Lukas (19,30-35) og Johannes (12,14-15) nevner kun folen. Profetien i Sakarja 9,9 nevner både eslet og eselfolen. Matteus har her tatt med begge dyrene for å understreke profetien fra Sakarja som nevner to dyr (dette fremkommer ikke så veldig klart i den norske oversettelsen av Sak 9,9). Begge dyrene ble brakt til Kristus, og begge dyrene fikk klær lagt over seg. Men når Jesus rir inn i Jerusalem, gjør han det på folen, slik de to andre evangeliene beskriver. Moren til denne folen fulgte nok med hele veien. På denne måten annonserte Gud at Jesus Kristus var konge over Israel og den ydmyke frelser. I kontrast til dette inntoget i Jerusalem, vil Jesu annet komme bli preget av hans kongelige storhet og makt, ridende på den hvite hest (Åp 19,11-16).

Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Sakarja 8
Sakarja 9
Sakarja 10
Sakarja 11
Sakarja 12
Sakarja 13
Sakarja 14


torsdag 19. november 2020

Dagens Bibellesning: Forkynneren 9-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 9 Forkynneren 9 Forkynneren 9 Forkynneren 9
Forkynneren 10 Forkynneren 10 Forkynneren 10 Forkynneren 10


Utvalgt andakt

Når øksen er sløv, og han ikke har slipt eggen, så må han bruke dess større kraft. Forkynneren 10,10

Jeg hadde bare tre setninger igjen å skrive før jeg skulle avslutte og gå for å lage middag. Plutselig gikk datamaskinen i hvilemodus og sluttet å fungere. Jeg startet den igjen og forsøkte å fullføre det jeg skulle skrive, men etter to-tre ord så skjedde det samme igjen. Dette skjedde flere ganger før jeg tok meg tid til å lese det som stod i dialogboksen som viste seg når datamaskinen gikk i hvilemodus. Det stod at Windows har kanskje en løsning på dette problemet. Jeg klikket videre og forstod at det fantes en stor mengde oppdateringer til Word-programmet som jeg ikke hadde lastet ned og installert. Nå hadde det blitt bråstopp og det skulle vise seg at det tok flere timer å oppdatere datamaskinen slik at den ble funksjonsdyktig igjen.

Noen ganger blir det bråstopp også i vårt kristenliv. Dersom vi i lang tid unnlater å utføre de regelmessige oppdateringene – det den hellige Benedikt kalte "tilbakekomsten" – å stadig vende tilbake til Kristus, så vil vårt kristenliv snart slutte å fungere.

La oss lytte til Den Hellige Ånds stille påminnelse, hvor han daglig kaller oss til å komme tilbake til felleskapet med Jesus.

BØNN
Jesus, hjelp meg å lytte oppmerksomt til Din stemme og ikke overse Ditt kall til fellesskap. Hjelp meg å være en "oppdatert" kristen, med aktuell kunnskap om Din vilje for meg akkurat nå.

Rut Baronowsky
"Dagboken"
rupeba hb, Stockholm

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 9
Forkynneren 10