søndag 26. januar 2020

Dagens bibellesning: Romerne 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Romerne 7 Romerne 7 Romerne 7 Romerne 7
Romerne 8 Romerne 8 Romerne 8 Romerne 8

Utvalgt kommentar

Rom 8, 18-39
Paulus fortsetter her å tale om Åndens virkninger.  I v. 16-17 sies det at den gir oss visshet om barnekår og arv.  I v. 18-25 er dens virkning håp om herlighet.  Og hva gjør den ifølge v. 26-27?
Se v. 19-21 hvor nøye vi som kristne er knyttet sammen med hele skapningen.  Hva er det for et ord i v. 22-23 som karakteriserer tilværelsen?
Hvem er det som sukker og hvem er det som lider?
Hva sukker de alle etter?  Se 2 Pet. 3, 13.
Hva er betingelsen for det løfte som er nevnt i v. 28?
Hvor mange forskjellige årsaker nevner Paulus til den kristnes glede, selv om alt i verden synes å gå ham imot?  Se særlig v. 18 og 28-39.  Hva er den sterkeste makt i verden?
Ord til ettertanke:  Paulus' lovsang, v. 31-39.
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Romerne 7
Romerne 8


Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Romerne 7
Romerne 8

lørdag 25. januar 2020

Dagens bibellesning: Matteus 8-10

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Matteus 8 Matteus 8 Matteus 8 Matteus 8
Matteus 9 Matteus 9 Matteus 9 Matteus 9
Matteus 10 Matteus 10 Matteus 10 Matteus 10

Utvalgt andakt

"Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne:  Vær frimodig sønn!  Dine synder er deg forlatt." Matt 9, 2
Fire menn kom bærende med en mann som var lam.  De regnet med at kunne de bare få ham frem til Jesus, ville han være hjulpet.
De hadde altså tillit til Jesus, disse fire.  De ble ikke til skamme.  "Da Jesus så deres tro, sa han til den verkbrudne:  Vær frimodig sønn!  Dine synder er deg forlatt!"
Da gav Jesus denne lamme mann det evige liv, for "hvor syndenes forlatelse er, der er liv og salighet."
Noen skriftlærde som var til stede, sa da med seg selv:  "Denne spotter Gud."
De tenkte logisk:  Det er bare en som har rett til å tilsi syndenes forlatelse:  Gud alene!
Jesus sier altså noe som Gud alene har rett til å si.
Da sier Jesus til de skriftlærde:  "Hvorfor tenker I så ondt i eders hjerte?  For hva er lettest, enten å si:  Dine synder er deg forlatt, eller å si:  Stå opp og gå."   (Matt 9, 4-5)
For å vise at Jesus har rett til å forlate synder, sier han til den verkbrudne:  "Stå opp og ta din seng og gå hjem til ditt hus."  Da står den lamme opp.  Jesu ord har helbredet ham.  Med det har Jesus vist at han, Menneskesønnen, er Gud.
Han har guddomsmakt til å forlate synder!
Jesus er den samme i dag.  Han ser deres tro som bringer noen frem for ham.  Det skal du regne med som ber for dine!  Du skal ha tillit til Jesus, ikke til din bønn.
Det er aldri forgjeves å bringe noen frem for Jesus!  La oss bare gjøre mer bruk av den retten!
Øivind Andersen
"Ved kilden"
Lunde Forlag, 1977

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Matteus 8
Matteus 9
Matteus 10

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Matteus 8
Matteus 9
Matteus 10

fredag 24. januar 2020

Dagens bibellesning: Jesaja 18-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Jesaja 18 Jesaja 18 Jesaja 18 Jesaja 18
Jesaja 19 Jesaja 19 Jesaja 19 Jesaja 19
Jesaja 20 Jesaja 20 Jesaja 20 Jesaja 20
Jesaja 21 Jesaja 21 Jesaja 21 Jesaja 21
Jesaja 22 Jesaja 22 Jesaja 22 Jesaja 22

Utvalgt kommentar

Jes 22,12-13
Det Gud ville med trengslene var å vekke folket til erkjennelse, gråt og bot.  Men selv med krig og død for øynene velger det lettsindige folk "fryd og glede".  De vil dekke sin fortvilelse bak et løssluppet syndeliv; de vil glemme sine vansker i lettsindige nytelser.  I morgen skal de muligens dø, hvorfor så ikke nyte livet i dag?
Jes 22,14
Men dess tyngre skal Herrens dom ramme dem.  Det har Herren åpenbaret profeten.  Han hører ikke bare folkets lettsindige jubel i sitt øre, men også Guds domsord.  Aldri skal denne deres synd tilgis.
Riktignok avvendte Herren ødeleggelse fra Jerusalem da konge og folk gjorde bot under Sankeribs beleiring. (Jes 37)  Men den gang ble bare dommen utsatt.  En dag skulle den slå ned på Jerusalem med tunge knusende slag.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Jesaja 18
Jesaja 19
Jesaja 20
Jesaja 21
Jesaja 22


torsdag 23. januar 2020

Dagens Bibellesning: Job 7-8

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 7 Job 7 Job 7 Job 7
Job 8 Job 8 Job 8 Job 8

Utvalgt kommentar

Job 8,8-10
Job burde la seg belære av historien.  V. 8.  Så kort som livet er, og så uvitende som menneskene er, v. 9, burde de ta lærdom av de tidligere slekter.  V. 10.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 7
Job 8


onsdag 22. januar 2020

Dagens Bibellesning: Salmenes bok 9-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 9 Salme 9 Salme 9 Salme 9
Salme 10 Salme 10 Salme 10 Salme 10
Salme 11 Salme 11 Salme 11 Salme 11

Utvalgt kommentar

Salm. 9,1 − 10,18

Begge disse salmene behandler det gamle og dog alltid nye problemet, forholdet mellom verden og de troende, de ugudelige og Guds folk.  Hva det gjelder om å holde fast ved i denne striden, er det som ligger uttrykt i 9,10.
For øvrig er salme 9 et mønster på hvordan vi skal nærme oss Gud:
1. Hva er innholdet av v. 1-2?  Legg merke til de 4 "Jeg vil −"
2. Hva tales det om i 5-7?  Hvor mange ganger står der "Du har −"?
3. Hva er gjenstand for Davids betraktning i 8-11?
4. Hva bør vi derfor gjøre? 12-13.
5. Hva går han så over til i 14?
Hvordan er det med din lovprisning, med din hukommelse når det gjelder Herrens velgjerning, med din takk, o. s. v.?
Hvilken trøst og hjelp kan du ha av Salm. 9 i nød og vanskeligheter?  Kan du i alt synge:  "Jeg vil prise min gjenløser for hans underfulle makt"?
Ord til ettertanke: 10,14 og Hebr. 12,3
Hans Høeg
"Gransk skriftene"
Lutherstiftelsens forlag

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 9
Salme 10
Salme 11


tirsdag 21. januar 2020

Dagens bibellesning: Josva 11-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Josva 11 Josva 11 Josva 11 Josva 11
Josva 12 Josva 12 Josva 12 Josva 12
Josva 13 Josva 13 Josva 13 Josva 13
Josva 14 Josva 14 Josva 14 Josva 14
Josva 15 Josva 15 Josva 15 Josva 15

Utvalgt kommentar

Jos 14, 5-12
Idet utdelingen skal begynne, v. 5, trer Kaleb, Jefunnes sønn, fram.  Kaleb tilhørte Juda stamme.  Kaleb har sammen med Josva vært med på å speide ut landet.  Da de øvrige speidere den gang spredte mismot blant israelittene og sa at de ikke maktet å dra opp mot de sterke kanaanitter, prøvde Kaleb "å stagge dem" og inngi dem tro.  "Vi vil dra opp og ta landet i eie.  Vi skal nok få det i vår makt", (se 4. Mos. 13,30-33).  Som belønning for dette troesmot lover Moses Kaleb at han skal få komme inn i Kanaans land.  "Han og hans ætt skal ta det i eie." (4. Mos. 14,24.).
Den gang var Kaleb 40 år gammel.  Siden da er det gått 45 år.  Fra utspeidingen av landet til Moses' død gikk det 38 år.  Erobringen av Kanaan (kap. 1-2) har således tatt omkring 7 år.
Trass i at Kaleb nå er 85 år gammel, er han like sterk som før.  "Min styrke er den samme nå som den var den gang."  Derfor ber han nå Josva om at han må få det land som Herren har utpekt til ham, det som han hadde speidet ut.  På dette sted hadde han engang funnet Anaks barn av kjempeætten.  Anakittene bor fremdeles i landet.  Visstnok hadde Josva etter erobringen av Hebron (10,36 flg.) utryddet anakittene (11,21), men en del av dem hadde unnkommet til filisternes land (11,22).  Og mens israelittene var opptatt med sine fortsatte erobringstog, hadde disse rimeligvis vendt tilbake til Hebron og atter bosatt seg der.  Hvis nå Josva lar Kaleb få dette land, håper han i Herrens kraft å kunne fordrive anakittene.  Den samme erobringskraft og ubøyelige tro på Gud som Kaleb hadde vist etter utspeidingen av landet, besatt han enda tross sine 85 år.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Josva 11
Josva 12
Josva 13
Josva 14
Josva 15


mandag 20. januar 2020

Dagens bibellesning: 1 Mosebok 8-11

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8 1 Mosebok 8
1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9 1 Mosebok 9
1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10 1 Mosebok 10
1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11 1 Mosebok 11

Utvalgt kommentar

"Herren sa:  Se, folket er ett, og de har alle ett og samme språk.  Dette er hva de begynner å gjøre.  Nå blir ingenting umulig for dem av alt de vil sette seg fore å gjøre." 1 Mos 11,6
Enhet og samstemmighet skaper muligheter som ikke finnes der hvor forvirring og uenighet råder.  Her ser vi at folket brukte enheten på en negativ måte, man gjorde mot Guds vilje.  Men den kraft som ligger i enheten kan brukes til å utbre evangeliet og leve ut Guds ord, slik de første kristne gjorde.  I Apostlenes Gjerninger 2,1 ser vi hvordan de troende var samlet "på samme sted med samstemt sinn."  Når de forkynte for folket på pinsedagen leser vi at "Peter stod fram sammen med de elleve," Ap. gj. 2,14.  De stod sammen.  I Ap. gj. 4,32 står det:  "Hele flokken av de troende var av ett hjerte og en sjel."  Man var solid forankret i Guds ord.  Enheten i menigheten var ikke en ytre enighet, men en åndelig enhet i både lære og praksis.  Når uenighet oppstod, ryddet man denne bort og stod sammen igjen.  Dette kunne man gjøre fordi grunnlaget for enigheten var Guds ord og befalinger.  Man hadde ingen andre autoriteter å ta hensyn til.  "Og med samme sinnelag var de alle samlet" står det i Ap. gj. 5,12.  Dette er også oppfordringen i Rom 15,6 "så dere med ett og samme sinnelag og med en munn også kan ære Gud og vår Herre Jesu Kristi Far."  Uenighet i Guds menighet suger kraften fra oss og hindrer oss i å formidle Kristus på den måten Herren kaller oss til − med ett sinn og med en munn.  Mange menigheter spriker i flere retninger, akkurat som i Babel etter at språket var blitt forvirret.  Når en menighet som består av omvendte mennesker bruker kreftene på å stå sammen i arbeidet for Guds rike vil ingen ting være umulig av det de setter seg fore, fordi de ikke vil bestemme seg for noe annet enn det som er etter Guds vilje.  Han er Herre i deres liv, derfor følger de Hans vilje.
Ulf Magne Løvdahl
"Vanskelige vers i Bibelen"
Frihet Forlag, 2000

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Mosebok 8
1 Mosebok 9
1 Mosebok 10
1 Mosebok 11