mandag 12. april 2021

Hjertehelse

Men også denne gangen gjorde farao hjertet sitt hardt, og han lot ikke folket dra. (2. Mosebok 8,32) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 2 Mosebok 5-8

Jeg kan gjøre hjertet mitt hardt slik at jeg ikke lar hverken Gud eller mennesker røre mitt indre. Det kan være en forsvarsmekanisme slik at jeg ikke blir såret. Men å forherde hjertet er skadelig både i relasjon til Gud og mennesker. Ordspråket sier at jeg skal bevare mitt hjerte framfor alt: Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. (Ordspråkene 4,23) Bibel 2011 Hjertet er sentrum for livet. Jeg bevarer mitt hjerte, mitt indre liv ved bl.a. og be salmistens bønn: Gud, skap i meg et rent hjerte, gi meg en ny og stødig ånd! (Salme 51,12) Bibel 2011 og ved å følge salmistens eksempel: Jeg gjemmer ditt ord i hjertet så jeg ikke skal synde mot deg. (Salme 119,11) Bibel 2011

Dikteren sier:
Mange går hjem til himmelens glede, 
andre for lengst er gått foran dem. 
Innbudt er hver en vandrer her nede, 
det er så mange rom i Guds hjem.
---
Men ingen hårde, gjenstridige hjerter 
blir i de saliges hjemland å se. 
Vi må til korset, ja, selv om det smerter.
Vegen til himlen begynner på kne.
(Per Raubakken, Frelsesarmeens Sangbok nr. 238)

BØNN:  Kjære Jesus. Gjør mitt hjerte mykt og rent. Amen!

søndag 11. april 2021

Profetisk tale

Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk. (1. Korinterbrev 14,1) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Korinterne 13-14

Hva er nå egentlig profetisk tale?

I pinse-karismatiske sammenhenger er det gjerne forstått slik at noen får et spesifikt ord fra Gud til en enkelt person eller gruppe om hva de skal gjøre eller hva framtiden skal bringe. Slike budskap er det viktig at vi prøver. Er det som hevdes i tråd med Bibelens ord?

Profetisk tale er så mye mer enn dette. Det er å tale Guds ord slik at det er aktuelt for de som lytter. Paulus forklarer videre i kapittel 14 mer om profetisk tale:

  • Den er til oppbyggelse. (v 3)
  • Den er til formaning. (v 3)
  • Den er til trøst. (v 3)
  • Den bygger opp menigheten. (v 4)
  • Den avslører synden og leder mennesker til Gud. (v 24-25)
  • Den skal prøves. (v 29)

Norea-pastoren skriver:
Å tale profetisk vil si at en person formidler Guds Ord på en slik måte at han/hun får den som lytter til å se seg selv og sitt liv i lys av Guds Ord. Den profetiske nådegaven har til hensikt å gi en åndelig bedømmelse både av hva som skjer i samtiden og hvordan den virkelige tilstand er i Guds menighet.

Paulus sier også at vi alle kan tale profetisk (v 31) og som dagens vers sier skal vi aktivt søke etter å tale profetisk.

Dikteren sier:
I Guds åsyns lys profeten skjelver, 
uren og fordømt han føler seg. 
Men berørt av Herrens ild han svarer: 
Herre, her er jeg, send meg!
---
Herre, tal! Herre, tal!
La din alterild berøre meg! 
Herre, tal, tal til meg!  
Glad jeg svarer: Her er jeg, send meg!
(George Bennard, Frelsesarmeens Sangbok nr. 268)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å tale profetisk. Amen!

lørdag 10. april 2021

En liten vennlighet

Den som gir dere et beger vann å drikke fordi dere hører Kristus til - sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn. (Markus 9,41) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Markus 9-10

Det deles ikke ut medaljer og det slås ikke på stortromma for slike små vennligheter som omtales i dagens vers. Likevel kan dette være det viktigste vi gjør. For den som tørster kan et beger vann være livreddende. For den som sliter i livet kan et vennlig smil, øyekontakt, et vennlig ord, en invitasjon til en kopp kaffe eller lignende være noe som forteller at man har unik verdi som menneske.

Dikteren sier:
Kjærlighet oppfinnsom gjør, 
Gud vil åpne meg en dør. 
Jeg vil med en glad meg glede, 
med en sorgfull vil jeg grete. 
Virke sådan i det stille, 
det var det jeg gjerne ville. 
(Helga Ingebrigtsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 187)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å gjøre de små viktige tingene. Amen!

fredag 9. april 2021

Hjerteprøve

Men du, Herre, kjenner meg og ser meg, du prøver mitt hjerte, min troskap mot deg. (Jeremia 12,3a) Bibel 2011

Dagens bibellesning: Jeremia 12-16

Det er bare Gud som kjenner mitt hjerte, altså mitt indre sjelsliv, til bunns. Når mitt hjerte blir prøvd nå så er det avgjørende at Jesus er tilstede. Vi sier gjerne at Jesus har flyttet inn i hjertet, det er en fin måte å fortelle barn om frelsen uten å bli for teologisk spissfindig.  Jeg synes det er greit å holde fast på begrepet for alle aldersgrupper. Jeg er glad for at Jesus flyttet inn og at han kan flytte inn hos alle som åpner hjertedøra.

Dikteren sier:
Enn misforstått av rik og arm
han vandrer om i dag. 
Med samme medynk i sin barm –
en Frelsers hjertelag. 
Og hvor det er en åpen dør,
så han får stige inn, 
et frelsens underverk han gjør,
og fest det blir i sinn.
---
Han gjester deg i dag.
Han gjester deg i dag.
På hjertets dør han banker, 
lukk fredens fyrste inn, 
å, lukk ham inn i dag.
(Bernhard B. Fjærestrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 105)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk for at du bor i mitt hjerte. Amen!

torsdag 8. april 2021

Visdommen

Men visdommen, hvor finnes den? Hvor har forstanden sitt bosted? Mennesket vet ikke hva den er verdt. Den finnes ikke i de levendes land. (Job 28,12-13) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Job 27-28

Job lister opp hvordan mennesker ved sin kløkt og teknologi er i stand til å finne de edle metaller og steiner som er skjult i jorden. Likevel mangeler de det aller viktigste som er visdom og forstand. 

I vår tid er vi svært teknologisk avanserte. Tiden vi lever i kan omtales som informasjonsalderen. Vi har lett tilgang til informasjon og kunnskap - overveldende mye av den. Men fortsatt vet vi ikke hva visdommen er verdt. Den står over kunnskapen. Visdom er å kunne bruke kunnskap og informasjon på rett måte.

Paulus viser oss at visdommen er også personen Jesus Kristus: 
Dere er hans verk i Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, (1. Korinterbrev 1,30) Bibel 2011

Dikteren ber:
Bred dine vide vinger, å Jesus, over meg,
og la meg trygt få hvile i ve og vel hos deg.
Vær du mitt alt i alle, min visdom og min del,
og la din rike nåde oppfylle sinn og sjel.
(Lina Sandell, Frelsesarmeens Sangbok nr. 14)

BØNN:  Kjære Jesus. Takk at du er selve visdommen. Amen!

onsdag 7. april 2021

Omsorg

Salig er den som har omsorg for de svake. På ulykkesdagen frir Herren ham ut. (Salme 41,2) Bibel 2011

Dagens Bibellesning: Salmene 39-41

Det er Guds vilje at vi tar hånd om de svake.

Dikteren sier:
Noen må bære en annens nød,
noen må vise mildhet,
noen må kjempe for andres rett,
Gud, la ditt rikes tegn bli sett!
Hjelp oss å følge ditt bud!
(Svein Ellingsen, Frelsesarmeens Sangbok nr. 443)

BØNN:  Kjære Jesus. Hjelp meg å være til hjelp. Amen!

tirsdag 6. april 2021

I Herrens navn

David svarte: Du kommer mot meg med sverd, spyd og sabel, men jeg kommer mot deg i navnet til Herren over hærskarene, han som er Gud for Israels hær, han som du har hånt. (1. Samuelsbok 17,45) Bibel 2011

Dagens bibellesning: 1 Samuelsbok 16-20

David hadde lært at Gud var med ham og at Gud var den sterkeste. Kjempen han nå sto ovenfor var del av en hær som hadde hånet Israels hær og dermed den levende Gud selv. David visste at det ikke kom an på hans egen styrke eller autoritet. Han hadde for så vidt ingen av delene. Han hadde ikke krigserfaring, hans egne brødre lo av ham og kongen nektet først å la ham gå ut i kampen. Ingen andre turte så situasjonen var desperat og nå står David der og proklamerer Herrens navn. Han står der i Herrens navn. Hans lille våpen treffer blink og kjempen faller. 

Når noe synes umulig så er det fortsatt håp for oss i Jesu navn. 

Dikteren sier om Jesus navn:
Vårt håp å, Jesus, er ditt navn
i trengsel og i nød,
for syndere en åpen favn,
en vei fra liv til død.
---
Ditt navn det knuser Satans makt
og løser lenkene.
Det taler mot til hver forsagt,
gjør døde levende.
(Charles Wesley, Frelsesarmeens Sangbok nr. 77)

BØNN:  Kjære Jesus. Navnet ditt er over alle andre navn. Amen!