fredag 2. desember 2022

Dagens bibellesning: Malaki 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Malaki 1 Malaki 1 Malaki 1 Malaki 1
Malaki 2 Malaki 2 Malaki 2 Malaki 2
Malaki 3 Malaki 3 Malaki 3 Malaki 3
Malaki 4 Malaki 4 Malaki 4 Malaki 4

Feil vei

For prestens lepper tar vare på kunnskap, rettledning skal en søke fra hans munn. For han er sendebud fra Herren over hærskarene. Men dere har bøyd av fra veien. Dere har gitt slik rettledning at mange har snublet. (Malaki 2,7-8a) Bibel 2011

Når den som er satt til å forvalte Guds Ord og gi rettledning ikke selv lever etter ordet, da bærer det galt av sted. Ikke bare for sendebudet selv, men også for de som lytter til den mangelfulle veiledningen.

Dikteren vitner:
Når då eg spør meg kvar arbeidsdag:
Kva ville Jesus vel gjere?
Så gjev han livsmod og arbeidslag,
så livet provar mi lære.
Om av og til det vert kvardagsgrått,
så det i striden går tungt og trått,
med bøn og bibel vert allting godt;
for Jesus vil krafta vere.
(Mattias Orheim, Frelsesarmeens Sangbok nr. 98)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg vandre rett og lede andre rett. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Malaki 1
Malaki 2
Malaki 3
Malaki 4


torsdag 1. desember 2022

Dagens Bibellesning: Forkynneren 11-12

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11 Forkynneren 11
Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12 Forkynneren 12

Meningsløst?

Kast ditt brød på vannet, for med tiden vil du finne det igjen. (Forkynneren 11,1) Bibel 2011

Jeg har selv kastet brød på vannet. Da jeg var barn synes jeg det var veldig spennende å mate endene som svømte rundt på Lille Lungegårdsvannet i Bergen. Brødet jeg kastet ut på vannet ble spist av fuglene, jeg så det aldri igjen.

Teologen skriver:
"Send ditt brød bort over vannet." Uttrykket er meningsløst. Å kaste sitt brød på vannet synes å være helt hensiktsløst. Det er å kaste det fra seg for bestandig. Men det er nettopp dette meningsløse i uttrykket som er tilsiktet. Om det du gjør for menneskene kan synes like absurd og unyttig som det å kaste brød på vannet, skal du likevel gjøre det. "I tidens løp skal du finne det igjen." Det som er gjort i tro, skal bære sin frukt, selv om det synes aldri så meningsløst.
(Fredrik Wisløff, Det Gamle Testamentet)

En hjelpende hånd rakt ut i Jesu navn kan ha mye større verdi enn det jeg ser og forstår.

Dikteren sier:
Å tro det er å bygge
sitt liv på Herrens ord
og søke fred og lykke
kun der hvor Jesus bor.
(Emilie Thorup, Frelsesarmeens Sangbok nr. 639)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg tjene deg trofast selv når det ser ut som om det ikke nytter. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Forkynneren 11
Forkynneren 12


onsdag 30. november 2022

Dagens Bibellesning: Salmene 137-139

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Salme 137 Salme 137 Salme 137 Salme 137
Salme 138 Salme 138 Salme 138 Salme 138
Salme 139 Salme 139 Salme 139 Salme 139

Styrke

Du svarte meg den dagen jeg ropte, du fylte meg med styrke. (Salme 138,3) Bibel 2011

Gud har lovet å komme meg til hjelp. Noen ganger opplever jeg at problemene jeg så bare forvitrer og ikke blir til noe mer. Andre ganger, ja kanskje oftest, opplever jeg at Gud gir styrke og viser en vei gjennom både problemer og smerte.

Dikteren vitner:
Jeg styrke får til byrdene å bære,
og kraft til smil selv midt i smertens dåp,
et streif av lys, hvor mørkt det enn må være,
og denne gaven heter livets håp.
Når jeg har smakt av frelsens strøm den klare,
og sinnet av Guds storhet oppfylt er,
jeg ser en dag, fullkommen, som skal vare
og skjønt fullende alt som fattes her.
(J. A. Albro, Frelsesarmeens Sangbok nr. 51)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at du gir meg styrke. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Salme 137
Salme 138
Salme 139


tirsdag 29. november 2022

Dagens bibellesning: Nehemja 1-4

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Nehemja 1 Nehemja 1 Nehemja 1 Nehemja 1
Nehemja 2 Nehemja 2 Nehemja 2 Nehemja 2
Nehemja 3 Nehemja 3 Nehemja 3 Nehemja 3
Nehemja 4 Nehemja 4 Nehemja 4 Nehemja 4

Be og arbeid

De som bygde på muren, og bærerne med sine byrder, de utførte arbeidet med den ene hånden, og med den andre holdt de sitt våpen. (Nehemja 4,17) Norsk Bibel 1988

En mur skulle gjenoppbygges, men det var fiender som truet. Det ble nødvendig for arbeiderne at de også var bevæpnet og klar til å slåss. Som kristen har jeg arbeidsoppgaver som er helt jordiske, de må utføres, men samtidig er jeg i en åndelig krig, der trengs bønn.

Paulus skriver: Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, (Efeserne 6,13-18) Bibel 2011

Dikteren sier:
Ut til strid! Hør ropet gjaller,
kjemp, og du skal få din lønn.
Ut til strid! Vår Herre kaller
alt sitt folk til tro og bønn.
Selviskhet har ingen rett
oss fra krigens post å drage,
frykten flyr i striden lett,
troens kraft skal tvil forjage.
(Herbert H. Booth, Frelsesarmeens Sangbok nr. 566)

BØNN: Kjære Jesus. Hjelp meg både arbeide og be. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Nehemja 1
Nehemja 2
Nehemja 3
Nehemja 4


mandag 28. november 2022

Dagens bibellesning: 5 Mosebok 20-22

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

5 Mosebok 20 5 Mosebok 20 5 Mosebok 20 5 Mosebok 20
5 Mosebok 21 5 Mosebok 21 5 Mosebok 21 5 Mosebok 21
5 Mosebok 22 5 Mosebok 22 5 Mosebok 22 5 Mosebok 22

Smittefare

Tilsynsmennene skal fortsette og si til krigsfolket: "Er det noen som er redd og motløs, kan han dra hjem igjen, så ikke også hans våpenbrødres hjerte skal smelte bort." (5. Mosebok 20,8) Bibel 2011

Dagens bibelvers forteller meg at frykt og motløshet er smittsomt. Hva kan jeg gjøre for å beskytte meg selv mot smitten? Jeg kommer på to ting i dag.

Det første er å minne meg selv om sannheten, frykt og motløshet kommer ikke fra Gud. Paulus sier: For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2. Timoteus 1,7) Bibel 2011

Det andre er lovprisning. Når jeg opphøyer Gud så reises et vern. I Matteus ser det ut som om Jesus feilsiterer en salme. Jesus sier: "Har dere aldri lest: Fra småbarns og spedbarns munn har du latt lovsang lyde!" (Matteus 21,16b) Bibel 2011. Når jeg slår opp salmen så står det der: Fra småbarns og spedbarns munn har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. (Salme 8,3) Bibel 2011 Forsøker Jesus å forklare meg noe? Jeg tror det. Rendyrket begeistring og lovprisning er et sterkt vern mot nedbrytende krefter.

Dikteren vitner:
Å glede seg i Herren er min styrke, ja,
Å glede seg i Herren er min styrke, ja,
Å glede seg i Herren er min styrke, ja.
Å glede seg i Herren gjør meg glad.
(Frelsesarmeens Sangbok (1977) nr. 973)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for Den Hellige Ånd. Amen!

 

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
5 Mosebok 20
5 Mosebok 21
5 Mosebok 22


søndag 27. november 2022

Dagens bibellesning: 1 Johannes 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

1 Johannes 1 1 Johannes 1 1 Johannes 1 1 Johannes 1
1 Johannes 2 1 Johannes 2 1 Johannes 2 1 Johannes 2
1 Johannes 3 1 Johannes 3 1 Johannes 3 1 Johannes 3

Den kristnes såpe

Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Sier vi at vi ikke har syndet, gjør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i oss. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder, har vi en talsmann hos Far, Jesus Kristus, Den rettferdige. (1. Johannes' brev 1,8-10 og 2,1) Bibel 2011

Selv om jeg er frelst og elsker Jesus så hender det at jeg fortsatt synder. Da er det godt å kjenne til den rette sorten såpe: Bekjennelse. Jeg bekjenner, får tilgivelse og blir renset. Det er ikke snakk om en slags lettvint oppramsing av mine synder og så fortsetter jeg i det samme. I et levende fellesskap med Jesus så blir jeg klar over at noe er feil og jeg ønsker å legge det av, noe må jeg kjempe mer med enn andre ting og må ofte bruke såpen på samme sak om og om igjen.

Dikteren ber:
Sannhets Ånds, vis oss klart hva som hindrer ditt verk,
vis oss synden så vi ser den er vår!
Hjelp oss tro at Gud tilgir, at nåden er sterk,
at den rettferd som vi får, den består!
(Sigurd Lunde, Frelsesarmeens Sangbok nr. 76)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for tilgivelse og renselse. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
1 Johannes 1
1 Johannes 2
1 Johannes 3

lørdag 26. november 2022

Dagens bibellesning: Apostlenes gjerninger 19-20

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19 Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20 Apostlenes gjerninger 20

Nådeordet

Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven sammen med alle dem som er blitt helliget. (Apostelgjerningene 20,32) Bibel 2011

Paulus har undervist og veiledet i 3 år, nå legger han flokken i Guds hånd. De har Guds ord. Det er nok til å bygge dem videre opp og bringe dem fram til målet.

Dikteren sier:
Guds ord og løfter kan aldri svike,
nei, de står faste som urtidsklippen.
Når støtter faller og mangt må vike,
Guds løftesord rokkes ei.
(Johan Holmstrand, Frelsesarmeens Sangbok nr. 183)

BØNN: Kjære Jesus. Takk for Bibelen. Amen!

Studiespørsmål

av Phil Layton:
Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Apostlenes gjerninger 19
Apostlenes gjerninger 20