Udatert leseplan

Loven Historisk Salmene Poetisk Profetisk Evangeliene Brevene
Uke (mandag) (tirsdag) (onsdag) (torsdag) (fredag) (lørdag) (søndag)
1 1 Mos 1-3 Jos 1-5 Sal 1-2 Job 1-2 Jes 1-6 Matt 1-2 Rom 1-2
2 1 Mos 4-7 Jos 6-10 Sal 3-5 Job 3-4 Jes 7-11 Matt 3-4 Rom 3-4
3 1 Mos 8-11 Jos 11-15 Sal 6-8 Job 5-6 Jes 12-17 Matt 5-7 Rom 5-6
4 1 Mos 12-15 Jos 16-20 Sal 9-11 Job 7-8 Jes 18-22 Matt 8-10 Rom 7-8
5 1 Mos 16-19 Jos 21-24 Sal 12-14 Job 9-10 Jes 23-28 Matt 11-13 Rom 9-10
6 1 Mos 20-23 Dom 1-6 Sal 15-17 Job 11-12 Jes 29-33 Matt 14-16 Rom 11-12
7 1 Mos 24-27 Dom 7-11 Sal 18-20 Job 13-14 Jes 34-39 Matt 17-19 Rom 13-14
8 1 Mos 28-31 Dom 12-16 Sal 21-23 Job 15-16 Jes 40-44 Matt 20-22 Rom 15-16
9 1 Mos 32-35 Dom 17-21 Sal 24-26 Job 17-18 Jes 45-50 Matt 23-25 1 Kor 1-2
10 1 Mos 36-39 Rut 1-4 Sal 27-29 Job 19-20 Jes 51-55 Matt 26-28 1 Kor 3-4
11 1 Mos 40-43 1 Sam 1-5 Sal 30-32 Job 21-22 Jes 56-61 Mark 1-2 1 Kor 5-6
12 1 Mos 44-47 1 Sam 6-10 Sal 33-35 Job 23-24 Jes 62-66 Mark 3-4 1 Kor 7-8
13 1 Mos 48-50 1 Sam 11-15 Sal 36-38 Job 25-26 Jer 1-6 Mark 5-6 1 Kor 9-10
14 2 Mos 1-4 1 Sam 16-20 Sal 39-41 Job 27-28 Jer 7-11 Mark 7-8 1 Kor 11-12
15 2 Mos 5-8 1 Sam 21-25 Sal 42-44 Job 29-30 Jer 12-16 Mark 9-10 1 Kor 13-14
16 2 Mos 9-12 1 Sam 26-31 Sal 45-47 Job 31-32 Jer 17-21 Mark 11-12 1 Kor 15-16
17 2 Mos 13-16 2 Sam 1-4 Sal 48-50 Job 33-34 Jer 22-26 Mark 13-14 2 Kor 1-3
18 2 Mos 17-20 2 Sam 5-9 Sal 51-53 Job 35-36 Jer 27-31 Mark 15-16 2 Kor 4-5
19 2 Mos 21-24 2 Sam 10-14 Sal 54-56 Job 37-38 Jer 32-36 Luk 1-2 2 Kor 6-8
20 2 Mos 25-28 2 Sam 15-19 Sal 57-59 Job 39-40 Jer 37-41 Luk 3-4 2 Kor 9-10
21 2 Mos 29-32 2 Sam 20-24 Sal 60-62 Job 41-42 Jer 42-46 Luk 5-6 2 Kor 11-13
22 2 Mos 33-36 1 Kong 1-4 Sal 63-65 Ordsp 1 Jer 47-52 Luk 7-8 Gal 1-3
23 2 Mos 37-40 1 Kong 5-9 Sal 66-68 Ordsp 2-3 Klag 1-5 Luk 9-10 Gal 4-6
24 3 Mos 1-3 1 Kong 10-13 Sal 69-71 Ordsp 4 Esek 1-6 Luk 11-12 Ef 1-3
25 3 Mos 4-6 1 Kong 14-18 Sal 72-74 Ordsp 5-6 Esek 7-12 Luk 13-14 Ef 4-6
26 3 Mos 7-9 1 Kong 19-22 Sal 75-77 Ordsp 7 Esek 13-18 Luk 15-16 Fil 1-2
27 3 Mos 10-12 2 Kong 1-5 Sal 78-80 Ordsp 8-9 Esek 19-24 Luk 17-18 Fil 3-4
28 3 Mos 13-15 2 Kong 6-10 Sal 81-83 Ordsp 10 Esek 25-30 Luk 19-20 Kol 1-2
29 3 Mos 16-18 2 Kong 11-15 Sal 84-86 Ordsp 11-12 Esek 31-36 Luk 21-22 Kol 3-4
30 3 Mos 19-21 2 Kong 16-20 Sal 87-89 Ordsp 13 Esek 37-42 Luk 23-24 1 Tess 1-3
31 3 Mos 22-24 2 Kong 21-25 Sal 90-92 Ordsp 14-15 Esek 43-48 Joh 1-2 1 Tess 4-5
32 3 Mos 25-27 1 Krøn 1-4 Sal 93-95 Ordsp 16 Dan 1-6 Joh 3-4 2 Tess 1-3
33 4 Mos 1-4 1 Krøn 5-9 Sal 96-98 Ordsp 17-18 Dan 7-12 Joh 5-6 1 Tim 1-3
34 4 Mos 5-8 1 Krøn 10-14 Sal 99-101 Ordsp 19 Hos 1-7 Joh 7-9 1 Tim 4-6
35 4 Mos 9-12 1 Krøn 15-19 Sal 102-104 Ordsp 20-21 Hos 8-14 Joh 10-12 2 Tim 1-2
36 4 Mos 13-16 1 Krøn 20-24 Sal 105-107 Ordsp 22 Joel 1-3 Joh 13-15 2 Tim 3-4
37 4 Mos 17-20 1 Krøn 25-29 Sal 108-110 Ordsp 23-24 Amos 1-4 Joh 16-18 Tit 1-3
38 4 Mos 21-24 2 Krøn 1-5 Sal 111-113 Ordsp 25 Amos 5-9 Joh 19-21 Filem 1
39 4 Mos 25-28 2 Krøn 6-10 Sal 114-116 Ordsp 26-27 Ob 1 Apg 1-2 Hebr 1-4
40 4 Mos 29-32 2 Krøn 11-15 Sal 117-118 Ordsp 28 Jona 1-4 Apg 3-4 Hebr 5-7
41 4 Mos 33-36 2 Krøn 16-20 Sal 119 Ordsp 29-30 Mi 1-7 Apg 5-6 Hebr 8-10
42 5 Mos 1-3 2 Krøn 21-24 Sal 120-121 Ordsp 31 Nah 1-3 Apg 7-8 Hebr 11-13
43 5 Mos 4-6 2 Krøn 25-28 Sal 122-124 Fork 1-2 Hab 1-3 Apg 9-10 Jak 1-3
44 5 Mos 7-9 2 Krøn 29-32 Sal 125-127 Fork 3-4 Sef 1-3 Apg 11-12 Jak 4-5
45 5 Mos 10-12 2 Krøn 33-36 Sal 128-130 Fork 5-6 Hag 1-2 Apg 13-14 1 Pet 1-3
46 5 Mos 13-15 Esra 1-5 Sal 131-133 Fork 7-8 Sak 1-7 Apg 15-16 1 Pet 4-5
47 5 Mos 16-19 Esra 6-10 Sal 134-136 Fork 9-10 Sak 8-14 Apg 17-18 2 Pet 1-3
48 5 Mos 20-22 Neh 1-4 Sal 137-139 Fork 11-12 Mal 1-4 Apg 19-20 1 Joh 1-3
49 5 Mos 23-25 Neh 5-9 Sal 140-142 Høys 1-2 Åp 1-6 Apg 21-22 1 Joh 4-5
50 5 Mos 26-28 Neh 10-13 Sal 143-145 Høys 3-4 Åp 7-11 Apg 23-24 2 Joh 1
51 5 Mos 29-31 Est 1-5 Sal 146-148 Høys 5-6 Åp 12-17 Apg 25-26 3 Joh 1
52 5 Mos 32-34 Est 6-10 Sal 149-150 Høys 7-8 Åp 18-22 Apg 27-28 Jud 1