onsdag 7. januar 2015

162 ♥ 3 Mosebok 1-3

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 1 3 Mosebok 1 3 Mosebok 1 3 Mosebok 1
3 Mosebok 2 3 Mosebok 2 3 Mosebok 2 3 Mosebok 2
3 Mosebok 3 3 Mosebok 3 3 Mosebok 3 3 Mosebok 3

Utvalgt kommentar

Tredje Mosebok

Hebr.: "Wayyiqrah": "Og Han kalte". Septuaginta (LXX), den greske oversettelsen av GT, kaller boken "Levitikon": "Det som har med levittene å gjøre." Latin: "Leviticus".
I Joh 5, 46–47 sier Jesus Kristus: "For dersom dere trodde Moses, ville dere ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro Mine ord?" Apostelen Paulus skriver: "Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir opplest. Men når noen omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort." (2 Kor 3, 15–16).
Tredje Mosebok begynner med ordene: "Herren kalte på Moses". Gud kalte Moses til Seg og gav ham de ordene og lovene han skulle gi videre til folket. De jødiske skrifter Talmud kaller Tredje Mosebok "prestenes lov" og "offerlovene". Levi var en av Jakobs (Israels) tolv sønner. Gruppen av levittiske prester kom fra Levi stamme.
Offertjenesten står sentralt i Tredje Mosebok. Gud er en hellig Gud. Flere ganger blir det sagt: "Dere skal være hellige, for Jeg, Herren deres Gud, er hellig" (11, 44–45; 19, 2; 20, 7. 26). På denne bakgrunn blir det gitt lover om offertjenesten. Prestene skal gjøre tjeneste, de blodige og ublodige ofrene skal bæres fram for den hellige Gud.
Israelsfolket hadde blitt ført ut fra Egypt. De hadde kommet til Sinai, der Gud gjorde en pakt med dem. Men Gud gir flere lover. Han åpenbarer det som skal høre med i offerloven. Det blir gitt forskrifter om brennofferet, om grødeofrene, om fredsoffer, syndoffer, skyldoffer, etc. (1 – 7). I neste avsnitt taler Gud om prestetjenesten. Arons første offer blir beskrevet, videre velsignelsen av folket, om prestene og Guds hellighet (8 – 10). Gud åpenbarer så renselsesloven, det gjelder rene og urene dyr, urenhet hos den som føder, spedalskhet og kjønnslig urenhet (11–15). Deretter innstifter Gud den store forsoningsdagen, tjenesten i Det Aller Helligste med blod stenket på nådestolen (16).
Deretter åpenbarer Gud en rekke lover som kan sammenfattes som hellighetsloven. Gud gir påbud om flere blodige offer, Han åpenbarer hva som er kjønnslig vanære av helligheten, flere ulike hellighetsbud og straff for synder. Presteskapet skal være hellig. Gud gir forskrifter om offerdyr, om sabbaten og fester, om tjenesten i tabernaklet og om gudsbespottelse (17-24).
De tre siste kapitlene handler om sabbaten, jubelåret, løfter og trusler, og til slutt om løfter og avgifter (25-27).
Introduksjon til Tredje Mosebok
"Bibelen, Guds Ord"
Bibelforlaget, 1997

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 1
3 Mosebok 2
3 Mosebok 3