torsdag 2. januar 2020

Dagens Bibellesning: Job 1-2

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

Job 1 Job 1 Job 1 Job 1
Job 2 Job 2 Job 2 Job 2

Utvalgt kommentar

Uten kjennskap til Skriften kan en ikke forstå grunnen til lidelse.  Job, Herrens tjener, ble ribbet for familie, rikdommer og helse.  Men Jobs lidelse var ikke ulykke eller uflaks, ikke heller var det en straffedom fra Gud for synd, slik som Jobs venner og andre hadde antatt.
Bakom all verdens ondskap står Satan, som farter og flakker omkring på jorden (Job 1,7).  Dette avslører hans hvileløse, vedvarende forsøk på å ødelegge alt som er godt.  Men Satan er en skapning underlagt den Allmektiges uavbrutte kontroll, og kan ikke gjøre noe uten guddommelig tillatelse.
Sin vane tro anklaget Satan, han som anklaget brødrene (Åp 12,10), snart Job for Herrens åsyn, og sa:  Mon Job frykter Gud for intet? (Job 1,9).  Han var der for å baktale Guds tjener, som var en uklanderlig og rettskaffen mann, som fryktet Gud og holdt seg fra det onde (1,1).  Med dette ene spørsmålet antydet Satan at Job var trofast bare fordi Gud hadde belønnet ham for dette.  På denne måten krenket han også den allvitende, aller helligste Gud ved å antyde at Gud ikke var så hellig.  Gud tillot Satan å prøve oppriktigheten av Jobs trofasthet, først gjennom tapet av hans barn og rikdommer.  Deretter fikk han utstå tap av helse og dag etter dag utholde å bli fornærmet av fire menn.
I løpet av denne tiden med intens lidelse og prøvelser foreslo Jobs hustru til og med at han skulle si Gud farvel og dø (2,9).  Hun hadde også fått lide tap, men hennes største tap var tapet av troen på Gud.  Job forstod at han ikke eide noe av det han hadde fått − selv ikke sine barn, men kun var en forvalter.  Derfor var det for Job bare et steg videre i tro, der han aksepterte at Gud i sin visdom kunne gjøre krav på sin eiendom når som helst han måtte ønske det.  I stedet for å forlate Gud, tilba Job Ham og sa:  Herren gav, og Herren tok, Herrens navn være lovet! (1,21)
Alle Jobs lidelser var angrep fra Satan for å prøve oppriktigheten av hans trofasthet mot Gud, såvel som til slutt å åpenbare for Job hvor desperat hans venner trengte hans forbønn (42, 7-8).  Satan kunne ikke benekte at Job tilba Gud, men han regnet med at Jobs lojalitet var basert på egne interesser, som f.eks. materielle goder.  Men Satan kan ikke lese tankene eller kjenne motivene til et Guds barn.  Han kan bare dømme ut fra sine egne ond tanker.
Akkurat som Satan brukte Jobs "venner" til å forsmå og fordømme ham, fornøyer han seg fortsatt med å bruke familie, venner og til og med medlemmer av menigheten til å gjøre det samme i dag.  Dette er en viktig grunn til å bare betro seg til eller diskutere våre problemer med troende som vi har lært oss å stole på.  Fortsatt motiverer Satan visse mennesker til å misbruke det vi sier i fortrolighet ved å spre sladder, og noen ganger også skape sladder.
Vær edrue, våk!  Deres motstander, djevelen, går omkring som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke (1 Pet 5,8).  Men Satan er ikke den løven han synes å være, og hans brøl er en ren bløff.
Likevel står Satan bak alt det onde vi opplever (Job 2,7).  Hans onde hensikter med å påføre de kristne lidelser er de samme i dag som de var i Jobs dager − å ta motet fra og bekjempe enhver kristen og bevise at Gud har feil.  Men vår Gud, den store Planleggeren, har full kontroll.  Mine kjære:  Undre dere ikke over den ild som kommer over dere til prøvelse, som om det var noe merkelig som hendte dere.  Men i samme grad som dere har del i Kristi lidelser skal dere glede dere, for at dere også kan juble i glede når hans herlighet blir åpenbaret (1 Pet 4,12-13)

ÅPENBARING AV KRISTUS:
I konversasjonen mellom Satan og den allmektige Gud (Job 1,6-12), der vi kan se meningen med Jesu uttalelse til Peter:  Se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som hvete (Luk 22,31).
Dr. John A. Hash
"Veien gjennom Bibelen"
Hermon Forlag, 2002

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
Job 1
Job 2