torsdag 8. januar 2015

190 ♥ 3 Mosebok 13-15

Bibel 2011 bokmål

Norsk Bibel 88/07

Bibelen, Guds Ord

Bibel 2011 nynorsk

3 Mosebok 13 3 Mosebok 13 3 Mosebok 13 3 Mosebok 13
3 Mosebok 14 3 Mosebok 14 3 Mosebok 14 3 Mosebok 14
3 Mosebok 15 3 Mosebok 15 3 Mosebok 15 3 Mosebok 15

Utvalgt kommentar

Spedalskhet på hus

3. Mosebok 14,33–35
De bestemmelser som her gis tar sikte på den tid da Israel har fått fast bopel i Kanaan. Under ørkenvandringen bodde de i telter og løvhytter; her tales om hus. Hva det menes med "spedalskhet" på er vanskelig å si. Det må sikte til det samme som før er sagt om tøyer og skinn (se 13, 47 f). Antakelig menes det en slags sopp i huset. Den virket som en råttenhet som åt seg videre omkring og var således å likne med spedalskheten på det menneskelige legeme. Om noen oppdaget noe slikt i sitt hus, skulle han gå til en av prestene å melde fra. Også dette skulle altså sees under en religiøs synsvinkel. Det var til presten ikke til den verdslige øvrighet det skulle meldes. Spedalskheten var noe som Gud selv sendte dem. Fra ham skulle de ta plagen. Den var et ledd i Guds oppdragelse og ledelse med dem.
3. Mosebok 14,36–38
Før presten kommer, skal huset ryddes, så at i tilfelle ikke også dets innbo blir urent. Hvis flekkene er grønnlige eller rødlige og danner fordypning i veggen, skal presten stenge døren og holde huset avlåst i 7 dager, for å se hvordan flekkene videre vil utvikle seg.
3. Mosebok 14,39–42
Viser det seg etter 7 dagers prøvetid at flekkene har bredt seg videre omkring, kan man gå ut fra at det er ondartet. Men man skal prøve å få ondet renset ut uten å rive hele huset ned. De angrepne steiner skal man bryte ut og erstatte med nye. Likeledes skal hele huset skrapes. Den avskrapede puss skal sammen med de angrepne steiner bæres utenfor byen til et urent sted for at ikke ondet skal bre seg over til andre steder. Når så de nye steiner er satt inn, skal hele huset overstrykes med ny lerpuss.
3. Mosebok 14,43–45
Hvis flekkene etter denne utrenskning atter viser seg, kan huset ikke reddes. Da skal det hele rives ned og materialet ikke anvendes. Det skal alt sammen bæres bort til et urent sted.
3. Mosebok 14,46–47
Folk som går inn i huset i den tid det er avlåst, skal ansees for urene til om kvelden. Hvis han har sovet og spist der inne, skal han også vaske sine klær.
3. Mosebok 14,48–53
Hvis det etter utrenskningen viser seg at det ikke kommer nye flekker, skal presten erklære huset rent. Dette skal da skje etter de samme seremonier som når en spedalsk ble renset (se derom 1–7). Ved denne tvetning ble huset også i religiøst henseende renset.
3. Mosebok 14,54–57
Innholdet av kapitlet angis tilsist i en oversikt.
Fredrik Wisløff
"Det Gamle Testamente"
Lutherstiftelsens Forlag, 1946

Minikommentarer

av Peter Baronowsky:
3 Mosebok 13
3 Mosebok 14
3 Mosebok 15